Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je to INGOT?

2. Čím se liší INGOT od ostatních kvalifikací?

3. Jaká je vazba mezi INGOT a národním kvalifikačním rámcem v UK (NQF)?

4. Kdo je certifikačním střediskem pro INGOT?

5. Co musím udělat, abych se mohl stát hodnotitelem INGOT?

6. Jak je zajištěna kvalita v procesu certifikace INGOT?

7. Jak se mohou k INGOTu dostat další země?

8. Jak probíhá certifikace?

9. Kde najdu podrobnosti k požadavkům na hodnocení v INGOT?

10. Kolik práce představuje Gold INGOT (Level 2)?

11. Jaké možnosti nabízí INGOT studentům pro ukládání vlastní práce a k vývoji e-portfolii?

12. Pracuji s velkým počtem studentů, nebude to pro mě představovat velké množství administrativy?

13. Musím ukládat portfolia v papírové podobě?

14. Můžou studenti používat Microsoft Office, aby dosáhli INGOTs?

15. Je certifikace INGOT použitelná i pro malé děti nebo děti s poruchami učení?

16. Shrnutí

17. Poplatky

 

1. Co je to INGOT?

INGOT je souhrný název pro kvalifikace založené na britském národním kvalifikačním rámci a Evropském kvalifikačním rámci. Zkratka INGOT znamená International Grades - Open Technologies (mezinárodní kvalifikace - otevřené technologie). Podporujeme v našich kvalifikacích využívání volně šiřitelných technologií, protože věříme, že každý člověk má právo na přístup ke kvalifikacím a právo svobodně se rozhodnout, jaké technologie bude používat. Do systému INGOT se ale mohou zapojit uživatelé jakéhokoli software, jedinou podmínkou je splnění hodnotících kritérií v INGOT.

Pojem INGOT znamená drahý kov, tzv. zvláštní formu zlata. Certifikáty INGOT poskytují motivaci, flexibilnost a umožňují zachytit pokrok v kvalifikaci od úplných začátečníků po profesionální úroveň znalostí a dovedností v IT. INGOT se snaží připravovat žáky na rychlý vývoj v technologiích a vyžaduje jejich aktivní účast na hodnocení.

 

2. Čím se liší INGOT od ostatních kvalifikací?

Hlavním rozdílem je online hodnotící systém a akreditace založená na webových stránkách. Tento fakt razantně snižuje náklady na nabízené kvalifikace a zlepšuje přístup k nim. INGOT nabízí učení založené na komptencích v souladu se současným vývojem EU a programem Celoživotního učení. Naše kvalifikace jsou otevřené každému, nabízíme i skupiny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

3. Jaká je vazba mezi INGOT a národním kvalifikačním rámcem v UK?

INGOT se skládá z modulů založených na národním kvalifikačním rámci v UK, který byl vytvořen "e-skills", odbornou radou pro obchod a IT. Existuje zde přímá vazba na národní profesní standardy a Evropský kvalifikační rámec.

4. Kdo je certifikačním střediskem pro INGOT?

Certifikačním střediskem je The Learning Machine Ltd (TLM). TLM je akreditován výborem pro kvalifikace OFQUAL. INGOT je oficiálně podpořen odbornou radou pro obchod a IT v UK a získal také grant v programu EU Leonado da Vinci Přenos inovací.

5. Co musím udělat, abych se mohl stát hodnotitelem INGOT?

Nejprve si musím zajistit zaškolení organizované TLM v UK, pro Českou republiku zajišťuje Euroface Consulting s.r.o. Pro učitele informatiky se zkušenostmi jde o krátké zaškolení, většinou půldenní. Dále doporučujeme si stáhnout metodickou příručku. Pro pochopení práce v systému doporučujeme shlédnout i názorná videa a projít si on-line kurz. Další detaily naleznete v části Jak na to v hlavním menu.

6. Jak je zajištěna kvalita v procesu hodnocení INGOT?

K zajištění kvality slouží několik prvků. Hodnotitelé jsou vyškoleni a podepisují smlouvu o dodržování standardů. Vzorky evidence, kterou prokazují žáci, že splnili hodnotící kritéria, náhodně kontrolují externí evaluátoři. Probíhají i kontroly ze strany hlavního hodnotitele přímo ve školách.

7. Jak se mohou k INGOTu dostat další země?

Ingot je systém založený na internetu, proto jedinou podmínkou jeho užívání je připojení k internetu. Máme řadu projektů pro zavádění INGOT v různých zemích po celém světe.

8. Jak probíhá certifikace?

Certifikace je zahájena, když žák dokončí úkol nebo kurz, který je v souladu s našimi kritérii. Certifikát se tiskne přímo z webových stránek. Ověření certifikátů je možné opět přímo na webových stránkách zdarma. Je tak velmi snadné ověřit pravost certifikátu. 

9. Kde najdu podrobnosti k požadavkům na hodnocení INGOT?

Bližší informace naleznete v metodické příručce a na českém webu ingots.cz.

10. Kolik práce představuje Gold INGOT (Level 2)?

Přesné požadavky jsou rozepsány u jednotlivých hodnotících kritérií. Přesný počet hodin záleží na kombinaci modulů k danému kritérii. Může to být od 10 hodin na certifikát za dokončený modul po 300 hodin za závěrečný certifikát. Můžeme uznávat a certifikovat i dovednosti, které již žák měl, když se do ingot zařadil. 

11. Jaké možnosti nabízí INGOT studentům pro ukládání vlastní práce k vývoji e-portofolií?

TLM poskytuje kompletní systém e-portfolií a blogů na webové stránce. Jde o komplexní systém, který umožňuje žákům prokazovat splnění kritérií a učitelům kontrolovat tyto výstupy. 

12. Pracuji s velkým množstvím studentů, nebude to pro mě představovat velké množství administrativy?

Náš online hodnotící systém byl vytvořen tak, aby administrativu spojenou s certifikací maximálně urychlil. Poté, co se naučíte se systémem pracovat, můžete ušetřit spoustu času využíváním dostupných nástrojů. 

13. Musím ukládat portfolia v papírové podobě?

Ne, filozofií INGOTu je založení celého systému na webu. Vytváření papírové evidenci je zbytečně drahé a časově náročné. My se snažíme o respektování principů udržitelného rozvoje a pomáháme našim centrům přecházet na nový systém.

14. Můžou studenti používat Microsoft Office, aby dosáhli certifikace INGOT?

Ingot je systém nezávislý na konkrétním typu software, pro splnění hodnotících kritérií je tedy možné používat všechny známé skupiny software. Jedinou podmínkou je splnění hodnotících kritérií. 

15. Je certifikace INGOT použitelná i pro malé děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami?

Ingot je navržen tak, aby umožňoval hodnocení studentů od úplných začátečníků pro velmi pokročilé profesionály. Certifikujeme děti na základních školách (v UK od 5 let) až po organizace celoživotního vzdělávání. Máme speciální sadu kritérií pro děti s poruchami učení.

16. Shrnutí

Kvalifikace INGOT:

 • je systém plně založen na hodnocení kompetencí, nezávislý na žádném konkrétním kurzu
 • podporuje aktivní účast studentů na hodnocení
 • je navržena tak, aby redukovala byrokracii a podporovala profesionální úlohu učitelů/hodnotitelů
 • umožňuje rozvoj znalostí i odborných dovedností a to v souladu s Evropským kvalifikačním rámcem i národními profesními standardy v UK
 • platnost certifikátů může být lehce ověřena na webových stránkách INGOT
 • jsou nezávisle na věku a využitelné jak pro děti školního věku tak pro dospělé v rámci profesního vzdělávání. INGOT je vhodný i pro uznávání odborné kvalifikace získané v praxi.
 • hodnocení se zaměřuje na praktické dovednosti - plnění konkrétních praktických úkolů a jejich kontrolu
 • podporuje aktivní spolupráci a vybízí studenty k používání kolaborativních technologií a sdílený výsledků práce
 • jsou nízkonákladové. V UK průměrně za poloviční cenu tradičních kvalifikací.
 • nejsou navázány na konkrétní software a mohou být dosaženy i za použití volně šiřitelného software a otevřených technologií. INGOTs jsou odborně zaměřené kvalifikace zaměřené na praktickou aplikaci dovedností.
 • jsou univerzální a jejich použití není omezené geograficky
 • jejich vývoj probíhal ve spolupráci s komunitou OpenOffice.org, SchoolforgeUK, The Open Source Consortium, The Association for Free Software, a více než 50 INGOT akademiemi v 10 různých zemích.
 • hlavní tvůrce INGOT je Ian Lynch, který byl spoluzakladatelem první městské technologické College v UK. Má rozsáhlé zkušenosti jako jako školní inspektor. Podporuje komunitu  OpenOffice.org.
 • podporuje školení hodnotitelů, které probíhá většinou zdarma v zemi, která se aktivně snaží o dlouhodobě udržitelnou implementaci systému INGOT ve svých národních podmínkách.
 • je navržena tak, aby minimalizovala nároky na administrativu. 

 17. Poplatky

Struktura poplatků pro Českou republiku bude zveřejněna na českém webu www.ingots.cz. Pro zajímavost můžete navštívit sekci o poplatcích ve Velké Británii http://www.theingots.org/community/fees